నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచ్చింది...కన్నుల్లో నీరు తుడిచి కమ్మటి కల ఇచ్చింది..

Monday, December 12, 2011

అరూప ప్రేమ కథ తన్హాయి( తన్హాయి పుస్తకం కోసం వంశీకృష్ణ రాసిన వ్యాసం ఇది. వార్త ఆదివారం అనుబంధం లో డిసెంబర్ 10 వ తేదీ ప్రచురితమయింది)

0 వ్యాఖ్యలు:

 
Real Time Web Analytics